Jdi na obsah Jdi na menu

GDPR

14. 2. 2021

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR
Udělujete tímto souhlas spolku Syslíkov, z.s., Tenisová 956/13, Praha 10, 10200, IČ: 06578527 zapsané ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)
1. Aby zpracovával tyto údaje:
• jméno a příjmení účastníka táboru a zákonných zástupců dítěte
• bydliště,
• emailová adresa účastníka nebo rodičů dítěte
• telefonický kontakt účastníka nebo rodičů dítěte
• datum narození a rodné číslo narození přihlašovaného dítěte nebo účastníka tábora,
• zdravotní stav a další informace o dítěti a jiných účastnících tábora, důležité pro vedení tábora
• další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.
• fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora včetně přihlášených dětí
• fakturační údaje
2. Všechny údaje je nutné zpracovat za účel administrativní a technické přípravy a provozu tábora, dále ze zákonných důvodů (účetnictví, zaslání informací k táboru, vyhlášky o provozování Zotavovacích akcích, zdravotní deníky, pro účely Krajské hygienické stanice aj.).
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let, následně budou veškeré údaje důkladně smazány a anonymizovány.
Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Účelem zpracování osobních údajů dále je zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění přihlášek na tábory, informace o připravovaných a realizovaných akcích Správce.
Subjekt tímto souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycující jeho dítě nebo jinou přihlášenou osobu. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci táborů obdobné činnosti v režii Správce údajů, a to na webových stránkách Správce, sociálních sítích, fyzických nosičích, v reklamních spotech a dalších nosičích.
3. V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení pracovníků Správce subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
Osobní údaje, které budou zpracovány:
• jméno a příjmení,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt (pokud bude poskytnut
Účelem zpracování osobních údajů je:
Zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění přihlášek na tábory a informace o připravovaných a realizovaných akcích Správce. Doba zpracování osobních údajů je do odvolání.
Subjekt, který kontaktuje pracovníky Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a jím pověřenou osobu.
Osobní údaje nejsou předávány třetí osobě, jen a pouze v případě zákonného požadavku (např. od Krajské hyg. stanice, kontrole z Inspektorátu práce, kontrole z ČOI aj.)
Fotografie a videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu po uskutečnění samotné akce.
Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.
Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
• Pojišťovna vybraná pro pojištění účastníků tábora
• Oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)
5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Szsl9kov, z.s.
6. V případě vypovězení souhlasu/částečné vypovězení údajů je Správce oprávněn zrušit pobyt pro dané dítě s ohledem na nemožnost splnění zákonných kritérií pro provozování tábora.
7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět, či částečně (jen upozorňujeme, že důsledek zpětvzetí může být zrušení pobytu pro dítě)
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
8. Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.syslikov.estranky.cz, či oslovením pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu taborysyslikov@gmail.com.
Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na tábor je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného pobytu, nebude dítěti umožněn pobyt.
Provozovatel této stránky jako realizátor letních táborů a ostatních skupinových i individuálních zážitkových programů pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen "GDPR" dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "ZOOÚ") a o změně některých zákonů.
*Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje, že:
• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast dítěte Subjektu či samotného Subjektu na táboře poskytovaným Správcem , což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,
• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Správce, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.