GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů – dětské tábory ,školy v přírodě a další podobné skupinové akce

Spolek SYSLÍKOV z.s. pořádající letní tábory, školy v přírodě,firemní akce a ostatní skupinové i individuální pobyty pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.syslikov.cz, odesláním webové přihlášky na letní tábor prostřednictvím webu www.syslikov.cz či oslovení naší společnosti  prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji Spolku Syslíkov, z.s., se sídlem Tenisová 956/13,10200 Praha 10 IČ 06578527, Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L 69243 , emailový kontakt: talka@skaut.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení pracovníků Správce subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
 • jméno a příjmení,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)
 1. Účelem zpracování osobních údajů je: Pojištění dítěte v rámci pobytu v areálu Správce. Zasílání obchodních nabídek Správce a jeho partnerů dle bodu 4. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na letní tábory, informace o připravovaných a realizovaných akcích SYSLÍKOV,z.s., informace o připravovaných a realizovaných akcích partnerů správce dle bodu 4.
 2. Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání
 3. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
 • Rekreační středisko Orlice ,OSVČ Natálie Uhlířová se sídlem Klášterec 34, Klášterec nad Orlicí, PSČ 56182, IČO: 06999557 / poskytovatel ubytovacích stravovacích a obdobných služeb / 

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.syslikov.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V případě odeslání přihlášky na letní tábor pořádaný Správcem subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
 • jméno a příjmení,
 • bydliště,
 • emailová adresa rodičů,
 • telefonický kontakt rodičů,
 • datum narození a rodné číslo přihlašovaného dítěte,
 • další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.
 • fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora včetně přihlášených dětí

Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizace táborů nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je: 
 • zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce nutné k přípravě a organizaci letního tábora. V případě nutnosti je po nás mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem.
 • Zasílání obchodních nabídek Správce a jeho partnerů dle bodu 4. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na letní tábory, informace o připravovaných a realizovaných akcích spolku SYSLÍKOV, z.s.,informace o připravovaných a realizovaných akcích partnerů správce dle bodu 4.
 • v souladu s bodem 8.10 smluvních podmínek odesilatel souhlasí s případným užití fotografií či videozáznamů, zachycující jeho dítě – přihlášenou osobu. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci letních táborů, školních výletů, škol v přírodě a obdobné činnosti v režii Správce údajů a jeho partnerů dle bodu 4 a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, reklamních spotů a dalších nosičích.
 1. Doba zpracování osobních údajů je: Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa rodičů, telefonický kontakt rodičů se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie, videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.
 2. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
 • Rekreační středisko ORLICE,Natálie Uhlířová, se sídlem Klášterec nad Orlicí 34,IČO 06999557 / poskytovatel ubytovacích stravovacích a obdobných služeb / 
 • Ostatní oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.syslikov.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu talka@skaut.cz. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na letní tábor, je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat, postupováno dle platných Smluvních podmínek .

 

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast dítěte  Subjektu či samotného Subjektu na letním táboře poskytovaným Správcem , což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Správce či jeho partnerů, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.